» Pravidla Oznámení
Brzy u nás
The Institute
Popis: / Zobrazit více zdroj: ČSFD.cz...
Zádušní oběť
Popis: Pro zkušeného policejního komisaře by bylo vyřešení jedné vraždy běžnou rutinou,...
The Institute
Popis: / Zobrazit více zdroj: ČSFD.cz...
Detour
id="description_container" style="border-bottom: solid 1px #dadad9; width:...
View From A Blue Moon
id="description_container" style="border-bottom: solid 1px #dadad9; width:...
Steve McQueen: The Man & Le Mans
id="description_container" style="border-bottom: solid 1px #dadad9; width:...

Pravidla Oznámeníupravující podstatné náležitosti uživatelského hlášení ohledně obsahu umístěného na Serveru(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností Uloz.to cloud a.s. (mimo jiné) na stránkách uloz.to)1. Obecná ustanovení
2. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy2.1.Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy a/nebo Podmínky (zejména pak Zásady Uživatelského obsahu) (dále jen „Oznámení”) musí být Poskytovateli doručeno písemně, a to:2.1.1.na emailovou adresu k tomuto účelu uveřejněnou na webových stránkách Poskytovatele; nebo2.1.2.prostřednictvím emailu [email protected] dostupného v rámci Služby.2.2.Oznámení musí obsahovat zejména následující informace:2.2.1.údaje o osobě, která oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů;2.2.2.název Nahraného souboru (ve smyslu Podmínek) a celou unikátní adresu URL stránky souboru;2.2.3.prohlášení obsahující sdělení, že daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;2.2.4.vysvětlení důvodů proč daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;2.2.5.v případě podezření, že soubor zasahuje do autorských práv, je nutné v oznámení rovněž specifikovat:2.2.5.1.k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují,2.2.5.2.kdo je oprávněným z těchto práv,2.2.5.3.a dále je nezbytné doložit, že zveřejněním daného obsahu na Serveru došlo k neoprávněnému zásahu do těchto práv,2.2.6.další informace nezbytné pro posouzení závadnosti daného souboru.2.3.Oznamovatel se zavazuje v Oznámení uvádět správné, pravdivé, úplné, oprávněné a odůvodněné informace.2.4.Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jeho Uživatelského obsahu se Oznámení týká, nebo Poskytovateli.2.5.V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v čl. 2.2. těchto Pravidel Oznámení, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.


скачать софт