» Pravidla Oznámení
Brzy u nás
Little Men
id="description_container" style="border-bottom: solid 1px #dadad9; width:...
View From A Blue Moon
id="description_container" style="border-bottom: solid 1px #dadad9; width:...
Steve McQueen: The Man & Le Mans
id="description_container" style="border-bottom: solid 1px #dadad9; width:...
Greater
id="description_container" style="border-bottom: solid 1px #dadad9; width:...
Al final del túnel
id="description_container" style="border-bottom: solid 1px #dadad9; width:...
Emelie
Když jejich rodiče vyrazí na rande do města, tři malé Thompsonovy děti okamžitě přijmou...

Pravidla Oznámeníupravující podstatné náležitosti uživatelského hlášení ohledně obsahu umístěného na Serveru(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností Uloz.to cloud a.s. (mimo jiné) na stránkách uloz.to)1. Obecná ustanovení
2. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy2.1.Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy a/nebo Podmínky (zejména pak Zásady Uživatelského obsahu) (dále jen „Oznámení”) musí být Poskytovateli doručeno písemně, a to:2.1.1.na emailovou adresu k tomuto účelu uveřejněnou na webových stránkách Poskytovatele; nebo2.1.2.prostřednictvím emailu [email protected] dostupného v rámci Služby.2.2.Oznámení musí obsahovat zejména následující informace:2.2.1.údaje o osobě, která oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů;2.2.2.název Nahraného souboru (ve smyslu Podmínek) a celou unikátní adresu URL stránky souboru;2.2.3.prohlášení obsahující sdělení, že daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;2.2.4.vysvětlení důvodů proč daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;2.2.5.v případě podezření, že soubor zasahuje do autorských práv, je nutné v oznámení rovněž specifikovat:2.2.5.1.k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují,2.2.5.2.kdo je oprávněným z těchto práv,2.2.5.3.a dále je nezbytné doložit, že zveřejněním daného obsahu na Serveru došlo k neoprávněnému zásahu do těchto práv,2.2.6.další informace nezbytné pro posouzení závadnosti daného souboru.2.3.Oznamovatel se zavazuje v Oznámení uvádět správné, pravdivé, úplné, oprávněné a odůvodněné informace.2.4.Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jeho Uživatelského obsahu se Oznámení týká, nebo Poskytovateli.2.5.V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v čl. 2.2. těchto Pravidel Oznámení, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.


скачать софт